RROMANO MUSEO

Haninga

Kon si e rroma? So si i rromani kultura? Ìta pućimata savende, but śela berśenqe, e manuśa na ʒangle te den anglal thaj, desar te roden, te keren analìza thaj te xatǎren, lile te thon and-o than le ʒantrikane rodlǎrimasqo thaj le pakivaqo vaś i alteritèta e anglegodimata thaj e stereotìpura kaj aven andar o biʒanipen thaj andar o rasiàlo ʒungavipen le rromenqo.

Maj but kadalatar, vi kana o rodlǎripen p-e rroma astardǎs te ovel kerdo, kadava na numaj ke na sas jekh ètniko, ta na sas ni ètiko, uśtavindoj, sa maj butvar, vi i profesionàlo deontologìa, ta vi e moràlo barvalimata le rromane kulturaqe. Na nakhli ni jekh śel beśenqi dekana e dudale godǎ le rromane selǎqe / le rromane naciaqe astrade i pesqi-analìza vaj o ètniko rodlǎripen le rromane identitetaqo. Numaj kadja daśtisajlo te phenel pes o ćaćipe pal-e rroma: vòrta le rromane moça.

Cultura rromani este una dintre cele mai vechi culturi ale omenirii, având ancestrale rădăcini indo-ariene şi bizantino-frigiene, fără însă a uita contribuția importantă a culturii persane la etnogeneza poporului rrom.

dr. Delia Grigore/ Amboldipen: Sorin Aurel Sandu

I Garavimatenqi Livni

Ambolden mishto ai ka dikhen ai shunen harutne informatzie!

Sar buciol o them katar sine ol po prinjarde darina e Rromane kulturake?