RROMANO MUSEO

Samudaripen

O Holokausto mamui e Rromenqe

O Holokàusto mamuj e rroma. O Holokàusto bisterdo – bisterdo le societetatar, ovindoj laqe garavdo le rasistikane themestar, o Holokàusto bisterdo – bisterdo le themestar kaśte na lel pesqe i responsabilitèta le mudarimasqi le rromenqi, o Holokàusto bisterdo – garavdo and-e bare thaj biorthǎrde ćhinimata andar o traśavdo gi le rromane ʒuvindenqo, savenqe i rromani identitèta resli lenqe jekh stigmàto internalizime thaj pharadvdǎ lenqi pesqi-pakiv. So maj aćhilo si i traś te oven rroma: “Na phen ke sǎn rrom! Te avena pale te len amen thaj te ingeren amen k-o Bùgo, so kam keras?!?”

O Holokàusto mamuj e rroma andar i Romînia na sas lilo andar i nazìsto Germania le Adolf Hitlerosqi, ni avere thanendar. O holokausto mamuj e rroma andar i România sas jekh thanesqo fenomèno, savo biandilo thaj barilo and-o rumunikano khetanikano godisaripen, pherdo ʒungavimaça thaj bikamipnaça le rromaenqo andar i purani vràma, andar o vaxt le Robijaqo le rromenqi – dopaś miǎ berśenqi Robijaqi.

Vaś e rroma andar u România, o Holokàusto sas SAMUDARIPEN, sas o maj ućo pùnto jekhe istoriaqo institucionalizime rasismosqi, situàcia kaj, kronologikanes, sas phandli vòrta le isipnaça le rromenqo and-e rumunikane thaneste.

dr. Delia Grigore

I Garavimatenqi Livni

Ambolden mishto ai ka dikhen ai shunen harutne informatzie!

Save bersheste ol Roma andar-i Rumunia sas zor-tradine and-i Transnistria?