RROMANO MUSEO

Avutno Dikhipen

Ol Rroma and-o avutnipen

I rromani sel (o rromano noròdo), pretele 12 miliònurǎ ʒene, ʒivel ande sa i lùmja, pe sa e kontinènturǎ thaj śaj ande sa e thema amare planetaqe. Avdivesutne themutne le themenqe kaj ʒiven, thavdipen jekhe dukhavde istoriaqo, institucionàlo rasismosqi, samudaripnasqi thaj kulturàlo etnoćidosqi, e rroma na daśtisale te keren penqe jekh them lenqo. And-adava trujalipe, daśti phenel pes, bi daraça ke dośares, ke e rroma si jekh ètniko grùpo vaj jekh ètniko minoritèta transfrontalièro thaj bi-teritoriàlo vaj bithemutnikani.

E rroma andar i Europa si prinʒarde sar themutni minoritèta sarre kulturàlo hakajença, dikh athe vi e ćhibikane, kaj thavden adale statusostar, ande 14 themende mèmbrura le Evroputne Uniaqe thaj and-avere themende sar si e Serbija, Makedonia, Bosnia, Muntenegro thaj e Moldovaqi Repùblika.

And-o 1 januàra 2001, o prezidènto le Maśkarthemutne Rromane Uniaqo, Emil Sćuka, phenelas ke e rroma si jekh kultural-polìtiko nàcia transfrontalièro thaj bi-teritoriàlo:

“E ʒene le Rromane Nàciaqe, mangen o reprezentisaripen lenqe Naciaqo, savi ni kamel te resel them. Mangas te ovas prinʒarde sar Nàcia, vaś o miśtipen le rromenqo thaj le gaʒenqo, saven si len sakodova musaipe laćharen e neve avdivesutne provikàciě. Amen, sar Nàcia andar savi dopaś miliòno ʒenenqo sas mudarde and-o bistardo Holokàusto, jekh Nàcia savǎqe ʒene sas prǎ butvar diskriminime, marginalizime, viktime le bitoleranciaqe thaj le persekuciěnqe, si amen jekh suno thaj las amenqe drez te resas les. Sam jekh nàcia, si amen sakodoja tradìcia, sakodoja kultùra, sakodoja darrin, sakodoja ćhib; sam jekh nàcia. Na rodinǎm nijekhvar te keras amenqe jekh rromano them. Thaj ni avdives na kamas jekh them, akana, kana i nevi societèta thaj i nevi ekonomìa nakhen, konkret haj progresiv, opral vasnipen thaj o adaptisaripen le themesqo sar drom organizimasqo le ʒenenqo.”

Le rromen si len jekh rromano maśkarthemutno bajrax (flàgo), jekh rromano maśkarthemutno hìmno, jekh maśkarthemutno dives - 8 Aprìli, kaj liparen o Angluno Maśkarthemutno Kongrèso le Rromenqo andar o 1971, thaj jekh rromani khetanikani ćhib pesqe standardizime lekhimaça/xramosarimaça thaj le literàro ćhibaça – laqi maj śuźi fòrma.

Ta pe bibaxt, kauzendar kaj si phangle le themenqe rasismostar mamuj e rroma, ta vi le kovlimastar thaj le bi-jekhimastar le rromane miśkimasqo, ućharde, buti kaj avel sa andar o istorikano rasìsmo, le ètniko pesqe-stigmatar, and-i lùmja si but-zàlaga muzèurǎ le rromenqe, but-zalaga rromane teatrurǎ, but-zalaga rromane bibliotèke, but-zalaga romane filarmònike, but-zalaga rromane kulturàlo cèntrurǎ, but-zalaga rromane televìziě, rromane radiosqe stàciě vaj rromane emìsiě, but-zalaga rromane publikàciě, but-zalaga śkòle vaj klàse siklǎrimaça and-e rromane ćhibate, nijekh śkola dombimatenqi (artenqi) thaj arćondimatenqi specializime p-e tradicionàlo butja le rromenqe, rromani kulturàlo prodùkcia mìnimo vaj khanć, polìtiko reprezentisaripen mìnimo vaj khanć k-o nivèlo le decizionàlo pùbliko autoriteturenqo thanutne, themutne, evroputne vaj maśkarthemutne (thanutne konsìlia, guvèrnurǎ, vakerlina/parlamènturǎ).

And-i România nanaj jekh muzèo le rromane kulturaqo, nanaj jekh rromano teatro, nanaj jekh bibliotèka rromani, nanaj jekh filarmònika le rromenqi, nanaj thanutne vai zudecikane pùbliko rromane kulturàlo cèntrurǎ, nanaj televìziě vai radiosqe stàciě, si but-zalaga śkòle vaj klàse siklǎrimaça and-e rromane ćhibate, nanaj nijekh śkola dombimatenqi thaj arćondimatenqi specializime p-e rromane tradicionàlo butja. Isi numaj o Themtno Centro vaś i Kultùra le Rromenqi – Romano Kher, i korkorutni pùbliko institùcia k-o themutno nivèlo andar i România savǎqo res isi o barvalǎripen thaj o vazdipen le rromane kulturaqo.

E avindimasqi vìzia le maśkarthemutne rromane miśkimasqi si karing o prinjaripen le kultural-polìtiko transfrontalièro bi-teritoriàlo rromane naciaqo perdal o keripen thaj o zorǎripen rromane kulturalo instituciěnqo thaj instituciěnqo decizionàlo reprezentisarimasqe le rromenqo, thaj vi perdal jekh but-bari thaj buxli rromani kulturàlo prodùkcia and-e dombnimasqe (artìstiko) thaj rodǎrimasqe umala.

dr. Delia Grigore/ Amboldipen: Sorin Aurel Sandu

I Garavimatenqi Livni

Ambolden mishto ai ka dikhen ai shunen harutne informatzie!

Si amen kulturalikane ai artistikane Rroma save butikeren te vazden i Rromani selikani identiteta kash-te kerel pes i Rromani intial-sinorianqi ai bithaneski natzia?